اطلاعیه تعاونی امداد کار ایرانیان


همکاران محترم شرکت امدادخودرو ایران

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص افزایش سهام جهت خرید ملک به شماره حساب شرکت تعاونی امدادکارایرانیان به شرح ذیل اعلام می گردد.

شماره حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان به شماره:

00201119063008


شماره شبا:

IR 420540100381021119063008


تذکر1: لطفا روی اصل فیش پرداختینام و نام خانوادگی و محل اشتغال درج گردد. (کپی فیش نزد سهامدار بماند).

تذکر2: دفاتر منطقه ای اصل فیش های گرداختی را تجمیع و به تهرانارسال گردد (تصاویر در اتوماسیون آقای صباغی ارسال گردد).


محل تحویل گیرنده: آقای عباسقلی بیک

امدادخودرو- خیابان نخ زرین- ساختمان تماس 

تلفن: 82273065