نحوه درخواست تعمیر فوری

تعمیر  فوری انتخاب کنید.

 

 

موقعیت خود را بروی نقشه پیدا کنید و بر روی ثبت موقعیت کلیک کنید.

 

 

نوع ایراد خود را در این بخش انتخاب کنید و اگر توضیحاتی دارید ذکر کنید.

 

 

اگر توضیحاتی دارید در این قسمت اضافه می کنید.

 

در این مرحله اگر اطلاعات صحیح می باشد تایید را بزنید و اگر نیاز به اصلاح دارد بازگشت را بزنید.

 

جستجوی نزدیک ترین امدادگر برای اعزام به شما در حال انجام می باشد.

 

در این مرحله مشخصات و زمان رسیدن امدادگر به شما نمایش داده می شود.

 

پس از پایان کار می توانید مبلغ قابل پرداخت و نظر خود را نسبت به امدادرسانی ثبت کنید.