نحوه درخواست امداد حمل

امداد حمل را انتخاب کنید.

 

 

موقعیت خود را بروی نقشه پیدا کنید و بر روی تایید کلیک کنید.

 

 

دلیل حمل را در این بخش انتخاب می کنید.

 

 

موقعیت خودرو را انتخاب کنید.

 

در این مرحله تعداد چرخ های سالم را مشخص کنید و اگر توضیحاتی دارید اضافه کنید و به مرحله بعد بروید.

 

نوع خدمت را انتخاب کنید.

 

مقصد حمل را روی نقشه انتخاب کنید و تایید را بزنید.

 

نوع حمل کننده را مشخص کنید و تایید را بزنید.

 

جستجوی نزدیک ترین امدادگر برای اعزام به شما در حال انجام می باشد.

 

در این مرحله مشخصات و زمان رسیدن امدادگر  به شما نمایش داده می شود.

 

 

پس از پایان کار می توانید مبلغ قابل پرداخت و نظر خود را نسبت به امدادرسانی ثبت کنید.