حرفه ای برانید:کم فرمانی

“حرفه ای برانید” را در ابتدا با هدف کاهش خسارت جانی و مالی آغاز کردیم و به بررسی بسیاری از مسائل مربوط به خودرو پرداختیم، در قسمت گذشته از سری “حرفه‌ای برانید”، به علل وقوع بیش فرمانی و راه کارهای مقابله با آن پرداختیم. اما یکی از اتفاقاتی که برای بسیاری از رانندگان عجولی که با مسیر حرکتی آشنایی ندارند رخ می‌دهد ، کم فرمانی است که در این قسمت به آن می‌پردازیم.

 Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *